FEKO-LT s.r.o.
Čištění kanalizací a likvidace odpadu
Rychlý kontakt - pohotovost
+420 602 494 235
fekolt@fekolt.cz

Nebezpečné odpady - ADR

Nebezpečné odpady, jejich definice, nakládka, vykládka, přeprava, proškolení osob s těmito odpady nakladající, vše musí probíhat plně v režimu ADR.

 

Co je dohoda či režim ADR

ADR - Accord Dangereuses Route - čili Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

Jde o souhrn norem pro přepravu nebezpečných materiálů tak, aby nebylo ohroženo zdraví či bezpečnost osob, majetku nebo životního prostředí.

Tato dohoda byla přijata v Ženevě již 30. září 1957. V platnost vstoupila 29. ledna 1968. Česká republika (toho času ČSSR) k této dohodě přistoupila již v roce 1987, a to Vyhláškou č. 64/198764/1987 Sb. ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). V roce 1993 byla tato dohoda ratifikována i samostatnou Českou republikou a stala se platnou i pro dopravu vnitrostátní.

 

Nebezpečné materiály

Jde o materiály, látky či předměty, které svými vlastnostmi mohou při přepravě ohrozit zdraví či bezpečnost osob, majetku nebo životního prostředí.

Mezi takové vlastnosti patří:

 • hořlavost
 • výbušnost
 • žíravost
 • toxicita
 • infekčnost
 • rakovinotvornost
 • radioaktivita
 • atd.
ADR
ADR

Nebezpečné látky jsou pro potřeby ADR a RID (železniční doprava nebezpečných látek) značeny číselnými kódy (Kemlerův kód viz. Wikipedie) dle nebezpečnosti na tabulkách umístěných na vozidlech nebezpečné náklady přepravujících.

 

Povinnosti přepravce a odpovědné osoby

Odpovědnost za přepravovaný nebezpečný náklad nese nejen osoba přepravu provádějící, ale i osoby provádějící nakládku a vykládku.

Nevyšší míru odpovědnosti však nese přepravce jako takový.

Odpovídá za to že:

 • nebezpečný náklad bude naložen výhradně do způsobilého dopravního prostředku
 • s nebezpečným nákladem budou manipulovat jen řádně proškolené a autorizované osoby, a to i při nakládce i vykládce
 • budou řádně vyplněny průvodní doklady
 • že nedojde k úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí

 

Za bezpečnost přepravy v režimu ADR ručíme 

Abychom zaručili bezpečnou a ekologickou likvidaci odpadů, spolupracujeme výhradně s ověřenými partnery. 

Před zahájením prací odebereme vzorky odpadu pro laboratorní testy a na základě jejich výsledků volíme smluvního partnera (čistírna, spalovna, další zpracování). Samozřejmostí je i administrativní podpora celého procesu.

K přepravě užíváme moderní vozy v plné ADR výbavě s proškolenými posádkami.


Prohlédnout fotogalerii

nebo zkuste